Aktualność "Konkurs na mikrodotacje w województwie lubuskim - zachęcamy do wzięcia udziału"
Konkurs na mikrodotacje jest skierowany do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (działających z Patronem lub bez) w województwie lubuskim. Można ubiegać się o kwotę do 5 tys. zł na wsparcie lokalnych przedsięwzięć, a młode organizacje pozarządowe mogą dotacje spożytkować m.in. na zakup sprzętu związanego z obszarem działań organizacji czy adaptację lokalu, sprzęt komputerowy, a także na realizację zadań mieszczących się w sferze działań pożytku publicznego.

Kto może starać się o mikrodotacje?
1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł.
2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej.
3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków.
4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Na co mogą zostać wykorzystane mikrodotacje?
1. Młoda organizacja pozarządowa może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na:

 sprzęt biurowy,
 sprzęt związany z obszarem działań organizacji,
 koszty adaptacji lokalu,
 oprogramowanie komputerowe,
 podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
 poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.
 realizację zadań mieszczących się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4
UoDPPioW.
2. Patron może ubiegać o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu, dzięki któremu konkretna grupa nieformalna będzie miało możliwość realizacji lokalnego przedsięwzięcia.

Termin naboru wniosków:
24 lipca -12 sierpnia 2017 r. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie na adres: fio.lubuskie@gmail.com

Więcej informacji można uzyskać:
1. Biuro Stowarzyszenia LGD "Między Odrą a Bobrem"; w Zaborze, tel. 68 3201355
2. Biuro Fundacji "Ad Rem" w Gorzowie Wlkp., tel. 694 482 891DATA PUBLIKACJI: 2017-07-27 » Pozostałe aktualności
na górę