DIECEZJALNY OŚRODEK ADOPCYJNY A USTAWA O WSPIERANIU RODZINY

Powołując się na nową Ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, jako organizacja prowadząca niepubliczny Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp., a także jako głos kandydatów na rodziców adopcyjnych, wyraziła w piśmie do pani Minister Jolanty Fedak, swoje zaniepokojenie.

W otrzymanej w dniu 27 września 2011 r. odpowiedzi czytamy:

„(…) Rozwiązanie to (dop. ustawa ) jest realizacją postulatów zgłaszanych posłom przez pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, uczestniczących w sejmowych pracach nad projektem ustawy. Jednak zabezpiecza ona jedynie minimalne potrzeby samorządów wojewódzkich – zarówno w odniesieniu do pracowników, jak i liczby ośrodków adopcyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, a w wielu przypadkach będzie wręcz wskazane, aby Marszałek Województwa zlecił dodatkowo prowadzenie ośrodka adopcyjnego podmiotowi niepublicznemu, wyłonionemu w drodze konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Decyzje takie pozostają w całości w gestii marszałka województwa, który realizując zadanie z zakresu administracji rządowej winien odpowiednio zabezpieczyć kandydatom do przysposobienia dziecka swobodny dostęp do procedur adopcyjnych poprzez odpowiednie ich rozmieszczenie na terenie województwa. Jest to także istotne z uwagi na przepis ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mówiący o obowiązku ukończenia przez kandydatów do przysposobienia dziecka odpowiedniego szkolenia (…).”


Anita Łukowiak; 600-987-748 alukowiak@caritas.pl
Biuletyn Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej numer (11/2011), 2011-11-09
na górę