Aktualność "Nabór wniosków w ramach mini pakietów "Wspólna inicjatywa""

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty,
na podstawie Regulaminu przyznawania i wydatkowania mini pakietów „Wspólna inicjatywa” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów mających na celu rozwój ekonomii społecznej w regionie w ramach projektu „Rozkręcamy społeczny biznes”.

1. W ramach mini pakietu dofinansowane będą projekty, które mają na celu w szczególności:

– wzmocnienie wiedzy i umiejętności grup, osób i organizacji pozarządowych w zakresie rozwijania ekonomii społecznej (np. poprzez organizację warsztatów, spotkań, wizyt studyjnych do Podmiotów Ekonomii Społecznej lub Przedsiębiorstw Społecznych mających na celu przygotowanie do prowadzenia PES lub PS),

– wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych w obszarze ekonomizacji (przygotowanie do rozpoczęcia prowadzenia odpłatnej działalności statutowej lub działalności gospodarczej) – efektem działania powinno być rozpoczęcie prowadzenia działalności odpłatnej lub gospodarczej przez organizację pozarządową,

– budowanie i wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (np. spotkania, warsztaty, debaty, z udziałem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, samorządów, biznesu, podmiotów prowadzących aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznych, które zakończą się wypracowaniem celów i utworzeniem partnerstwa),

– aktywizację społeczności lokalnej i liderów lokalnych wokół ekonomii społecznej (np. organizacja lokalnych przedsięwzięć o tematyce ekonomii społecznej z udziałem lokalnych liderów, partnerów społecznych, samorządowych lub biznesowych),

– promocję ekonomii społecznej na poziomie lokalnym (np. akcje informacyjno-promocyjne, kampanie społeczne na poziomie lokalnym, pokazujące nowoczesne, nietuzinkowe spojrzenie na ekonomię społeczną z uwzględnieniem lokalnych przykładów działań)

i jednocześnie:

– wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,

– mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,

– będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

 

2. Do ubiegania się o przyznanie mini pakietów uprawnione są:

·         podmioty ekonomii społecznej posiadające osobowość prawną z terenu obszaru objętego wsparciem OWES w Zielonej Górze (powiatów: słubickiego, sulęcińskiego, krośnieńskiego, zielonogórskiego, żarskiego, wschowskiego, miasta Zielona Góra),

·         oraz podmioty ekonomii społecznej posiadające osobowość prawną z powiatów: świebodzińskiego, żagańskiego i nowosolskiego, które korzystały ze wsparcia OWES w Zielonej Górze,

·         grupy nieformalne z terenu obszaru objętego wsparciem OWES w Zielonej Górze, liczących min. 3 osoby pełnoletnie, pod warunkiem otrzymania opieki prawnej przez podmiot ekonomii społecznej posiadający osobowość prawną i zarejestrowany na obszarze wsparcia OWES w Zielonej Górze.

3. Termin i warunki realizacji projektów.

3.1. Okres realizacji projektów wynosi od 1 do maksymalnie 3 miesięcy, nie później niż do 31.08.2018 roku. Nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia, trwające krócej niż 1 miesiąc.

3.2. Miejscem realizacji projektów jest obszar objęty wsparciem OWES w Zielonej Górze.

3.3. Beneficjent może złożyć maksymalnie 3 wnioski, z zastrzeżeniem, że może otrzymać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

3.4. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 4500,00 zł brutto. Wkład własny nie jest wymagany.

3.5. W ramach mini pakietu można finansować koszty służące osiągnięciu zakładanych we wniosku celów, między innymi: zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć i warsztatów; koszty zakupu elementów wyposażenia, wynagrodzenia specjalistów, honoraria; wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu; koszty druku, itp.

4. Zasady składania wniosków.

4.1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4.2. Wnioski należy składać w wersji papierowej w 1 egzemplarzu do 30.04.2018 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu). Wnioski muszą być podpisane w sposób czytelny przez uprawnione osoby.

4.3. Miejsce składania wniosków:

·         Fundacja Zielona Dolina Odry i Warty, 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca.

·         Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul. Dąbrowskiego 41D/3, 65-001 Zielona Góra.

·         Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice.

4.4. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie http://pakiety.zdow.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 533 316 288 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów.

5.1. Komisja oceny wniosków dokona oceny formalnej w oparciu o następujące kryteria:

– projekt został złożony w wyznaczonym terminie;

– projekt jest złożony w na formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu;

– projekt jest złożony przez podmiot lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie;

– projekt realizowany będzie na terenie wsparcia OWES w Zielonej Górze,;

– projekt trwa min. 1 – max 3 miesiące, a jego realizacja zakończy się przed 31.08.2018 r.;

– kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza brutto 4 500 złotych;

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-04-13 » Pozostałe aktualności
na górę