podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia:

Co to jest wolontariat?

Wolontariat - bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie. Rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy, indywidualny, grupowy itd.

Kto to jest wolontariusz?

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) uregulowała status prawny wolontariusza. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy wolontariuszem jest osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenia na rzecz korzystających. W projektowanej wersji zmiany ustawy definicja wolontariusza ulegnie zmianie (patrz: rozdz. 10).

Jak organizacja powinna dokumentować fakt, że dany

wolontariusz wykonuje na jej rzecz świadczenia?

Najważniejszym dokumentem jest porozumienie (tu odnośnik do wzoru porozumienia). Na jego mocy wolontariusz wykonuje świadczenia na rzecz korzystającego. Można wprowadzić również ewidencję czasu wykonywanych przez wolontariusza świadczeń.

4. Porozumienie

Jaki charakter prawny ma porozumienie?

Porozumienie między korzystającym a wolontariuszem ma charakter cywilnoprawny. Oznacza to, że w sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy.

Dlatego strony mogą zawierać porozumienie na zasadzie swobody umów, z uwzględnieniem tych elementów, które muszą się znaleźć w porozumieniu. Kodeks pracy ma zastosowanie jedynie w zakresie, w którym nastąpiło wyraźne do niego odesłanie przez przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli art. 45 ust.1 pkt 2 i 3 oraz art. 45 ust. 2 ustawy. Przepisy te dotyczą zapewnienia wolontariuszom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania przez nich świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych i diet.


na górę