Deklaracja PIT 36

 
Deklaracja PIT 36: działalność gospodarcza
Deklaracja dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej (obecnie 18% i 32%). Jeżeli podatnik ma wyłącznie przychody zwolnione z podatku, nie składa żadnej deklaracji PIT, nie posiada przychodów zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli uzyskuje wyłącznie inne przychody niż opodatkowane według skali, nie wypełnia tej deklaracji. Jeżeli uzyskał wyłącznie dochody z zaliczkami pobranymi przez płatnika (np. z umowy o pracę czy zlecenie), nie wybiera tej deklaracji.


W roku 2014 i 2015 nie obowiązuje już zasada, w myśl której zaliczki za grudzień uiszcza się w podwójnej wysokości zaliczki za listopad. Zasadę tę stosowało się do 2011 r. wyłącznie u przedsiębiorców rozliczających się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz u rozliczających najem prywatny opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika z tego, że obecnie (w zeznaniu za 2014 składanym w 2015 r.) zarówno za listopad jak i za grudzień podatnik rozlicza się standardowo, bez możliwości odliczania podwójnej zaliczki do 20 grudnia a następnie korygowania tej kwoty w terminie właściwym dla złożenia zeznania rocznego za dany rok.

Powyższą deklaracje wybiera się, jeżeli w roku, za który składa się zeznanie prowadziło się pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (również w przypadku, jeżeli korzysta się z tzw. kredytu podatkowego na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub też jeżeli podatnik rozlicza się w jednym z pięciu kolejnych lat podatkowych po skorzystaniu z kredytu podatkowego na zasadach art. 44 ust. 7f ustawy) działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej uzyskano przychody z tytułu:
 • podnajmu
 • dzierżawy
 • poddzierżawy
 • innych umów o podobnym charakterze
  • opodatkowane na ogólnych zasadach
  • ze źródeł krajowych- opłacanie zaliczki na podatek
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników
  • innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek


Broszury Ministerstwa Finansów
 
Pliki do pobrania
» Broszura Ministerstwa Finansów- 1% dla OPP [0.38 MB]
na górę