Świetlicowy Oddział Przedszkolny Słoneczko z uśmiechem

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego

Świetlicowy Oddział Przedszkolny „Słoneczko z uśmiechem”

Placówka przeznaczona jest dla 10 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych ubóstwem, niewydolnością wychowawczą i innymi dysfunkcjami. Celem działalności placówki jest zapewnienie dzieciom możliwości wspólnej zabawy, nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Rekrutacja dzieci odbywa się głównie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Parafialnych Zespołów Caritas.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30.

Adres placówki: ul. Bema 32-34 Zielona Góra

Celami działalności placówki są:

- zapewnienie dzieciom opieki i możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci;

- wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;

- budowanie systemu wartości;

- kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych, trudnych sytuacjach;

- rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych;

- stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce;

- troska o zdrowie dzieci i sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

- budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym, technicznym i społecznym;

- wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych takich jak muzyka, sztuka , teatr;

- zapewnienie dzieciom posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek- słodycze, owoce, soki);

- wsparcie rodziców w zmienianiu postaw, przyzwyczajeń, motywowanie ich do podjęcia pomocy psychologiczno–terapeutycznej poprzez doradztwo, bezpośredni kontakt kierownika placówki z rodzicem;

- współpraca z ośrodkami, instytucjami oraz organizacjami istotnymi dla realizacji zadań placówki ( pracownicy socjalni, kuratorzy, asystenci rodziny, policja itp.)

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków Miasta Zielona Góra.

Kontakt: tel. 535 44 25 44; sloneczkozusmiechem@caritas.pl


na górę