Świetlica Zielony Dom

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego

Świetlica „Zielony Dom”

Świetlica „Zielony Dom” jest przeznaczona dla 15 dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i gimnazjum) z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz doświadczających deficytów w zakresie oddziaływań wychowawczych.

Działalność placówki obejmuje m.in. zapewnienie dzieciom dożywiania, opieki specjalistów, tworzenie warunków do nauki i rozwijania zainteresowań oraz organizowanie czasu wolnego.

Rekrutacja dzieci odbywa się głównie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Parafialnych Zespołów Caritas.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00.

Adres placówki: ul. Bema 32-34 Zielona Góra

Działalność placówki to przede wszystkim:

- Zapewnienie opieki profilaktyczno-wychowawczej podopiecznym w świetlicy wokresie całego roku, w czasie między zakończeniem zajęć szkolnych a powrotem do domów.

- Wdrażanie wychowanka do przestrzegania zasad współżycia społecznego.

- Kształtowanie właściwego stosunku do edukacji, pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych.

- Rozwijanie u wychowanka takich wartości, które w dorosłym życiu uchronią go od uzależnień, szczególnie od alkoholu, papierosów i narkotyków.

- Kształtowanie umiejętności współdziałania dzieci i młodzieży z grupą rówieśników; rozwijanie nastawienia prospołecznego, gotowości do współdziałania wzespole, podejmowania działań na rzecz innych;

- Zapewnienie dożywiania podopiecznym placówki;

- Stworzenie warunków do rozwijania przez dzieci zainteresowań iuzdolnień;

- Wsparcie rodziców w zmienianiu niekorzystnych wychowawczo postaw, przyzwyczajeń, motywowanie ich do podjęcia pomocy psychologiczno-terapeutycznej poprzez doradztwo, bezpośredni kontakt kierownika placówki z rodzicem, stworzenie warunków do wzajemnego wsparcia rodziców, pracę rodziców zpsychologiem a w sytuacjach kryzysowych poprzez wizytę domową;

Współpraca ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z innymi ośrodkami, instytucjami oraz organizacjami istotnymi dla realizacji zadań świetlicy ( kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, policja, itp.)

W placówce realizowane są zadania obejmujące:

- wsparcie w pokonywaniu problemów szkolnych,

- pomoc w nauce

- dożywianie dzieci imłodzieży

- organizację wolnego czasu

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień podopiecznych

- w określonych przypadkach także doposażenie podopiecznych

- prowadzenie grupy socjoterapeutycznej;

- zapewnienie opieki i wsparcia podopiecznym i ich opiekunom przez psychologa lub terapeutę,

Działalność placówki jest współfinansowana ze środków Miasta Zielona Góra.

Kontakt: tel. 535 44 25 44 ; zielonydom@caritas.pl

 


na górę