FEAD

PODPROGRAM 2018


CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  sierpień 2017 – czerwiec 2018,  a jej celami szczegółowymi są:


a)  organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,


b)  racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,


c)  przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,


d)  prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.


KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

  1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Koordynator projektu:
Agata Panachida
tel. 604 568 980
magazyn.zg@caritas.pl
Pliki do pobrania
» Plakat_dystrybucja_a2_nowy-1.jpg [1.15 MB]
» Plakat_warsztaty_A2.pdf [7.03 MB]
» Skład.docx [0.01 MB]
» TABELA OSÓB.docx [0.01 MB]
» wytyczne dochodu.rtf [0 MB]
» Zalacznik nr 1.xls [0.2 MB]
» Załącznik nr 2.xlsx [0.14 MB]
» Zalacznik nr 3.docx [0.19 MB]
» Zalacznik nr 3a.docx [0.19 MB]
» Zalacznik nr 4.xlsx [0.18 MB]
» Zalacznik nr 5 Skierowanie.docx [0.22 MB]
» Zalacznik nr 6.docx [0.2 MB]
» Zalacznik nr 7.docx [0.21 MB]
» Zalacznik nr 8.xlsx [0.18 MB]
» Zalacznik nr 9.docx [0.19 MB]
» Zalacznik nr 9a.docx [0.2 MB]
» Zalacznik nr 10.xlsx [0.2 MB]
» Zalacznik nr 10.xlsx [0.2 MB]
» Zalacznik nr 11.doc [0.22 MB]
» Lista osób upoważnionych.xls [0.2 MB]
na górę