Nowe kryterium dochodowe w programie Fead
Uprzejmie informuję, że zostały opublikowane nowe Wytyczne realizacji Podprogramu 2016. Zgodnie z punktem 11 Pomocą żywnościową w ramach POPZ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniającej kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Proszę o zapoznanie się z Wytycznymi, które umieszczone są na stronie MRPiPS  pod linkiem 
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/wytyczne/podprogram-2016/.

 

 
 
Z POWAŻANIEM   DARIUSZ DROŚ
 
KIEROWNIK MAGAZYNÓW
KOORDYNATOR DS.ŻYWNOSCI UE
 
 
Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Magazyn Pomocy Rzeczowej i Żywnosciowej
Ul.Dworcowa 21  65-170 Zielona Góra
Tel.600 986 659
na górę